Bijdrage Begrotingsraad 8 november: aanpak energiecrisis

Bijdrage Begrotingsraad 8 november: aanpak energiecrisis

Raadslid Peter Ouwendijk heeft op het Raadsvoorstel: Aanpak Energiecrisis de volgende bijdrage geleverd in de Begrotingsraad van 8 november

Lees hier de hele bijdrage in tekst!

Mevrouw de Voorzitter, allereerst dank voor het woord! Namens Leefbaar Krimpenerwaard zal ik ingaan op het voorliggende raadsvoorstel aanpak energiecrisis.

In zijn algemeenheid spreekt het voorstel ons zeer aan en kunnen wij voor het grootste deel, te weten de onderdelen 1 tot en met 4 kunnen instemmen met het voorgestelde besluit , te weten een eenmalige opwaardering Kindpas, verhoging inkomensgrens van de energietoeslag van 120% naar 130% van het sociaal minimum en tenslotte een exploitatiebijdrage aan maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de gestegen energierekening.

Waar Leefbaar wel moeite mee heeft is het laatste onderdeel 5 om vanaf 2022 €1.500.000 beschikbaar te stellen voor een duurzaamheidslening voor dezelfde maatschappelijke organisaties zodat de energierekening kan dalen.

Ter toelichting dient het volgende. In het raadsvoorstel wordt onder meer vermeld dat de gemeente slechts op korte termijn kan bijspringen, dat kan wat ons betreft heel goed plaatsvinden door de eerste drie maatregelen, verhoging kindpas, verhoging inkomensgrens van de energietoeslag en ook de eenmalige exploitatiebijdrage van € 500.000 voor de maatschappelijke organisaties zodat zij de energierekening kunnen betalen en de winter kunnen doorkomen.

Ik verwijs in dit verband naar de kanttekening 2.1 : Veel andere groepen in de samenleving hebben het ook lastig. Deze geven we nu geen ondersteuning.

Ik lees dat het college verschillende doelgroepen heeft geanalyseerd:

1. Inwoners met een inkomen net boven het sociaal minimum(120-130% van het sociaal minimum)

2. Gezinnen met een laag inkomen

3. Maatschappelijke organisaties

4. MKB-ers

Wij vinden het opvallend dat juist voor de laatste groep de MKB-ers geen voorstellen worden gedaan omdat het college geen signalen van ondernemers ontvangt, zulks terwijl het raadsvoorstel met een korte samenvatting aanvangt met : De huidige situatie (energieprijzen en inflatie) zorgt ervoor dat steeds meer kwetsbare inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in financiële problemen komen.

Na het voorgesteld besluit lezen we bij de inleiding: Niet alleen inwoners en ondernemers, maar ook maatschappelijke organisaties hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De problematiek is divers. Zowel de inwoners, ondernemers als instellingen trekken bij de gemeente aan de bel.

En toch krijgen de ondernemers geen steun want het college krijgt geen signalen van de ondernemers, kunt u het nu nog volgen mevrouw de Voorzitter?

Leefbaar vindt dat de maatschappelijke instellingen die toch al een exploitatiebijdrage van €500.000 tegemoet kunnen zien zodat ze de winter kunnen doorkomen terwijl de ondernemers helemaal niets ontvangen en kennelijk op een houtje moeten bijten, na de winter voor een duurzaamheidslening moeten aankloppen niet bij de gemeente maar bij de particuliere markt en bij een bank een lening moeten afsluiten en gebruik moeten maken van de beschikbare subsidies.

Het college heeft aangegeven niet in staat te zijn om iedereen langdurig te blijven ondersteunen. Ook de gemeente kan haar geld maar een keer uitgeven. Het is van belang dat de overheid de samenleving weer helpt zelfredzaam te zijn en niet afhankelijk te zijn van overheidsfinanciën.

Leefbaar is verder er ook geen voorstander van om €1.500.000 te onttrekken uit de reserve Eneco- gelden, er zit nog 8 miljoen in dat potje maar dat hebben in de toekomst hard nodig omdat ook op andere terreinen de komende jaren mogelijk een beroep op deze reserves zal worden gedaan.

Verder vinden we het niet verstandig dat de gemeente als een bank van lening gaat optreden, omdat hier uiteraard de nodige risico’s aan vastzitten. In het raadsvoorstel staat dat de middelen van de leningen, op de risico’s na, weer terugvloeien naar de gemeente, maar daar zit nu net de kneep, wat gaat de gemeente doen als meerdere maatschappelijke instellingen niet in staat zijn de lening terug te betalen en wie is daar de dupe van?

Dat is een zeer reëel risico, de ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan, dit is niet de tijd om voor €1.500.000 duurzaamheidsleningen en zeker niet uit de Eneco reserve te verstrekken omdat er een aanzienlijke kans bestaat dat deze leningen niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald zullen worden.

Tot zover mevrouw de Voorzitter!