Leefbaar Krimpenerwaard en PVDA-GroenLinks stellen kritische vragen over principeverzoeken

Leefbaar Krimpenerwaard en PVDA-GroenLinks stellen kritische vragen over principeverzoeken

RAADSVRAAG

Indiener: Leefbaar Krimpenerwaard & PvdA-GroenLinks Krimpenerwaard
Onderwerp: Tijdelijk geen principeverzoeken in behandeling

Toelichting:

Het College van B&W heeft per 5 juli 2022 besloten om een half jaar lang geen nieuwe ‘principeverzoeken’ meer in behandeling te nemen (hierna te noemen als ‘het besluit’). Dit heeft het college van B&W moeten beslissen, omdat het te weinig medewerkers beschikbaar heeft om deze zaken goed te kunnen beoordelen.

Oneens met beslissing over principeverzoeken

Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks Krimpenerwaard zijn het oneens met deze beslissing omdat we belang hechten aan goede dienstverlening en daarbij behorende snelle procedures. Omdat ook in de verkiezingsprogramma’s van de coalitiefracties (VGBK, SGP, CDA, VVD) het belang van goede dienstverlening benadrukt wordt zijn wij ervan overtuigd dat onze zorg breder leeft dan bij onze twee fracties.

Bovendien heeft dienstverlening hoge prioriteit bij de coalitie, blijkt uit het feit dat het de allereerste ambitie betreft. Citaat uit het coalitieakkoord:

” Ambities

  1. Dienstverlening

In deze raadsperiode voeren we de visie op dienstverlening uit, die op 8 maart 2022 unaniem is vastgesteld door de raad. Het is onze ambitie dat onze inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties ook echt een verschil gaan merken in onze dienstverlening. We denken vanuit de inwoners en streven naar meer nabijheid. Wij richten ons met name op:

  • Zoveel mogelijk persoonlijk contact tussen bestuur, inwoners, instellingen en ondernemers.
  • Het eenvoudiger en sneller aanvragen van (digitale) producten en diensten.
  • Inwoners de gelegenheid geven te participeren.
  • De wijze waarop we luisteren naar en communiceren met inwoners bij ingrijpende projecten.

Daarbij verliezen wij, naast de wens tot meer digitalisering, de menselijke maat niet uit het oog. Ook zoeken we voor de verordeningen en beleidskaders naar een juiste balans tussen de mogelijke versnelling van procedures tegenover de effectiviteit en de rechtvaardigheid van deze procedures. “

Vragen:

  1. Is het college het met onze fracties eens dat inwoners ‘het besluit’ als schurend met de ambitie in het coalitieakkoord kunnen ervaren? Zo nee, graag een gemotiveerde uitleg.
  2. Deelt het college onze overtuiging dat ‘het besluit’ heroverwogen zou moeten worden omdat goede dienstverlening van groot belang wordt geacht door (1) het coalitieakkoord, (2) de verkiezingsprogramma’s van de coalitiefracties en (3) door onze twee fracties? Zo nee, graag een gemotiveerde uitleg.
  3. Leidt het (tijdelijk) stopzetten van de behandeling van principeverzoeken voor inwoners tot hogere kosten in het vervolgtraject? Zo ja, is het college voornemens daar iets aan te doen?
  4. Welke alternatieven zijn overwogen voordat het besluit genomen is om deze dienstverlening tijdelijk stop te zetten?
  5. Op welke manier werkt het college aan het verbeteren van de dienstverlening – in de wetenschap dat de tevredenheid bij inwoners afneemt (burgerpeilingen) en de personele problematiek niet snel opgelost zal kunnen worden?